logo
days
hours
mins
secs

Olimpinis solidarumas

Olimpinis solidarumas padeda Nacionaliniams olimpiniams komitetams (NOK) vykdyti jų misiją ir įsipareigojimus olimpiniam judėjimui. Tai daroma per programas, kuriomis populiarinami pagrindiniai olimpizmo principai. Parama teikiama varžyboms besirengiantiems sportininkams, profesinį pasirengimą gerinantiems treneriams, administracijos struktūrą stiprinantiems ir olimpines vertybes skleidžiantiems nacionaliniams olimpiniams komitetams.

Istorija

Pradžią olimpiniam solidarumui davė 1962 metais įkurtas Tarptautinės olimpinės pagalbos komitetas. Jo pagrindinis tikslas buvo padėti Azijos ir Afrikos šalims, neseniai atgavusiomis Nepriklausomybę. Vėliau komitetas susijungė su panašaus profilio institucija, kurią įkūrė Nacionalinių olimpinių komitetų asociacija (NOKA). Taip atsirado Olimpinio solidarumo komitetas, kuris 1981 metais buvo pavadintas Olimpinio solidarumo komisija.

Nors NOK reikmių finansavimas pradėtas 1972 metais, pradžioje jis buvo labai ribotas.

Kai po 1984 m. Los Andželo olimpinių žaidynių padidėjo už televizijos transliavimo teises gaunamos pajamos, atsirado galimybė jas administruoti pagal Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) apibrėžtus skirstymo parametrus.

Veiklos struktūra ir finansavimas

Olimpinio solidarumo komisijos pirmininkas yra Robinas E. Mitchellas, o pačią komisiją sudaro TOK prezidento paskirti nariai. Komisija nustato pagrindines veikos kryptis ir eigą, valdo Olimpinio solidarumo veiklą tvirtindama programas ir jų biudžetus, stebėdama, kaip jos įgyvendinamos.

Visus komisijos sprendimus įgyvendina, vykdo, stebi ir koordinuoja tarptautinis Olimpinio solidarumo biuras Lozanoje. Šis biuras bendradarbiauja su penkių žemynų Nacionaliniais olimpiniais komitetais ir jų asociacijomis (NOKA) bei yra atsakingas už visus praktinius planų įgyvendinimo aspektus.

Bendras 2017-2020 metų Olimpinio solidarumo biudžetas sudaro 509 milijonus JAV dolerių, ir tai yra 16 proc. daugiau nei 2013-2016 metais. Vienintelis Olimpinio solidarumo veiklos ir programų finansavimo šaltinis – dalis TOK pajamų, gaunamų už olimpinių žaidynių transliavimo teisių pardavimą.

Programos

Nuo 2001 metų Olimpinis solidarumas Nacionaliniams olimpiniams komitetams teikia programas pasauliniu ir žemynų lygmeniu, taip pat vadovauja TOK subsidijų už dalyvavimą olimpinėse žaidynėse programai. 2017-2020 metų Olimpinio solidarumo programas, skirtas nacionaliniams olimpiniams komitetams, galima suskirstyti į 5 pagrindines sritis:

  • Sportininkų programos – siūlo pagalbą NOK sportininkams pagal pasirengimo lygį ir varžybų, kurioms jie ruošiasi, tipą. Taip Olimpinis solidarumas siekia užtikrinti kuo aukštesnę į olimpines žaidynes siunčiamų atletų kvalifikaciją, varžybų konkurencingumą. Šiomis programomis taip pat siekiama užtikrinti lygias treniravimosi galimybes (įskaitant jaunus atletus, pabėgėlius ir t.t.), padėti iš didžiojo sporto pasitraukusiems olimpiečiams karjerą tęsti pasitelkus olimpinį švietimą.
  • Trenerių programos – aukštos kokybės treniravimas ir priežiūra – itin svarbūs sportininko pasirengimui. Trys šios srities programos skirtos įvairių lygių trenerių mokymams grupėse arba individualiai. Trenerių programos padeda stiprinti nacionalines sporto struktūras.
  • NOK vadybos ir dalijimosi žiniomis programos – šio programos padeda NOK kuo geriau vykdyti savo misiją, užtikrina tiesioginę finansinę pagalbą ir palaikymą projektams, skirtiems vadybos įgūdžiams stiprinti. Programos taip pat siūlo kelias mokymo galimybes sporto administratoriams, padeda įvairių šalių olimpiniams komitetams keistis informacija, aktualijomis ir patirtimi.
  • Olimpinių vertybių populiarinimo programos – laikydamasis bendrosios TOK politikos ir atsižvelgdamas į NOK misiją populiarinti pagrindinius olimpizmo principus, Olimpinis solidarumas padeda NOK įgyti svarbų vaidmenį savo šalies visuomenėje ir bendruomenėse. Šiomis programomis skatinama olimpizmą ir olimpines vertybes įtraukti į pačias įvairiausias sritis, tokias kaip sportininkų sveikatos apsauga, darnus vystymasis, lyčių lygybė, olimpinis švietimas, taip pat nacionalinio olimpinio ir sportinio paveldo išsaugojimas.
  • Forumų ir specialiųjų projektų programos – šiomis programomis siekiama suteikti tikslinėms NOK grupėms galimybę dalyvauti specialiuose mokymuose, populiarinti keitimąsi koncepcijomis bei idėjomis ir tenkinti konkrečius NOK poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių ar nenumatytų aplinkybių.

Kartu su pasaulinėmis programomis, žemynams skirtos programos suteikia NOK prieigą prie papildomų techninių, finansinių ir administravimo išteklių, atitinkančių jų prioritetus specialiąsias  reikmes. Žemynams skirtos programos papildo pasaulines programas pagal konkrečius kiekvieno žemyno poreikius ir ypatumus.

TOK subsidijos skirtos padėti NOK dalyvauti olimpinėse žaidynėse ir siekti dviejų skirtingų, bet vienas kitą papildančių tikslų: puoselėti universaliąją žaidynių dvasią užtikrinant visų NOK galimybę dalyvauti žaidynėse ir teikti finansinę paramą NOK, kuriems tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinant žaidynių sėkmę.

Daugiau informacijos apie Olimpinį solidarumą rasite svetainėje OLYMPIC.ORG