LTOK struktūra

LTOK valdymo ir kontrolės organai

kopija

Generalinės asamblėja - aukščiausiasis LTOK organas. Asamblėjos nariai:

 • 39 olimpinio sporto federacijų atstovai;
 • 3 LTOK pripažintų sporto šakų federacijų atstovai;
 • 3 olimpiečių atstovai;
 • 9 LTOK atkūrimo darbo grupės narių;
 • 12 olimpizmą propaguojančių sporto susivienijimų atstovų;
 • 25 garbės nariai.

Generalinės asamblėjos nariai renka:

 • LTOK prezidentą;
 • tris viceprezidentus (prezidento siūlymu);
 • generalinį sekretorių (prezidento siūlymu);
 • iždininką (prezidento siūlymu);
 • 7 Vykdomojo komiteto narius (1 narį iš jų siūlo prezidentas);
 • Revizijos komisiją (3 asmenis, siūlo LTOK narių grupės).

Generalinė asamblėja tvirtina:

 • LTOK vykdomojo komiteto veiklos ataskaitas;
 • Revizijos komisijos ir iždininko ataskaitą;
 • metinę audituotą finansinę atskaitomybę ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 • LTOK veiklos programą;
 • metinį veiklos planą ir biudžetą.

Vykdomasis komitetas – vadovauja LTOK tarp Generalinės asamblėjos sesijų.

 • Prižiūri, kad būtų laikomasi Olimpinės chartijos.
 • Visiškai atsako už LTOK administracijos darbą.
 • Aprobuoja LTOK vidaus struktūrą, organizacinę schemą ir visas su veiklos organizavimu susijusias vidaus tvarkos taisykles, steigia fondus ir įmones.
 • Atsako už LTOK lėšų tvarkymą ir rengia metinę ataskaitą.
 • Vykdo kitas LTOK įstatų ir sesijų jam paskirtas užduotis.

Prezidentas renkamas olimpiniam ciklui, t.y. kas ketverius metus.

 • Kartu su vykdomuoju komitetu vadovauja LTOK veiklai.
 • Atstovauja LTOK Lietuvos, užsienio ir tarptautinėse organizacijose ir daro viską, kas jam pavesta LTOK įstatais ir Generalinės asamblėjos nutarimais.
 • Vadovauja Generalinės asamblėjos sesijoms, vykdomojo komiteto ir komisijų bei darbo grupių, kuriose jis dalyvauja, posėdžiams.
 • Generalinei asamblėjai siūlo viceprezidentų, generalinio sekretoriaus, iždininko ir vieno vykdomojo komiteto nario kandidatūras.

Viceprezidentai

 • Vadovauja pagrindinėms LTOK veiklos sritims.
 • Atstovauja LTOK Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinėse organizacijose.
 • Prezidentui išvykus ar susirgus laikinai vykdo prezidento pareigas.

Generalinis sekretorius

 • Vadovauja LTOK direktorato veiklai.
 • Kontroliuoja prezidento ir vykdomojo komiteto nutarimų vykdymą.
 • Atstovauja LTOK Lietuvos Respublikos, užsienio bei tarptautinėse organizacijose.
 • Teikia vykdomajam komitetui tvirtinti prezidento sprendimus.

Direktoratas

 • Vykdo einamąją LTOK veiklą.
 • LTOK direktorato struktūra: olimpinio sporto direkcija, finansų, komunikacijos ir ūkio direkcija, užsienio ryšių direkcija, olimpinio švietimo direkcija ir patarėjas.

Revizijos komisija

 • Tikrina LTOK lėšų ir pajamų naudojimą.
 • Teikia ataskaitas generalinei asamblėjai, prezidentui, vykdomajam komitetui.

Iždininkas

 • Kontroliuoja biudžeto sudarymą ir vykdymą.
 • Rengia biudžeto vykdymo apyskaitas.
 • Teikia biudžeto projektus ir biudžeto vykdymo apyskaitas vykdomajam komitetui ir Generalinei asamblėjai.

Partneriai

tv3 logo cmyk TV6 LOGO 2013 tv3 lt Wake your body TOY logo colour 2000px v02 OLIFEJA logo main colour PNG

Rėmėjai

Affidea logos RGB 5 web glimstedt l r impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas